Old Kansas County Maps

Douglas County Kansas - Allen 1886 - 23 x 25
Edwards County Kansas - Everts 1887 - 23 x 27.28
Elk County Kansas - Everts 1887 - 23 x 28.62
Ellis County Kansas - Everts 1887 - 23 x 26.07
Ellsworth County Kansas - Everts 1887 - 23 x 27.21
Finney County Kansas - Everts 1887 - 23 x 23.85
Franklin County Kansas - Everts 1887 - 23 x 26.46
Garfield County Kansas - Everts 1887 - 23 x 26.74
Gove County Kansas - Everts 1887 - 23 x 25.35
Graham County Kansas - Everts 1887 - 23 x 24.46
Gray County Kansas - Everts 1887 - 23 x 27.07
Greenwood County Kansas - Everts 1887 - 23 x 35.33