Historical Kansas State Maps

Kansas - Alden 1886 - 23 x 36.95
Kansas - Cram 1875 - 29 x 23
Kansas - Cram 1886 - 23 x 28.31
Kansas - Cram 1888 - 27.68 x 23
Kansas - Cram 1892 - 30.41 x 23
Kansas - Everts 1887 - 23 x 44.05
Kansas - Hammond 1910 - 29.82 x 23
Kansas - Hoen 1896 - 37.94 x 23
Kansas - Hoen 1896 - 38.14 x 23
Kansas - Johnson 1888 - 27.90 x 23
Kansas - Mitchell 1859 - 23 x 27.80
Kansas - Rathbun 1893 - 23 x 28.85