Old Middle East Maps

Ottoman Empire - Ortelius 1595 - 23 x 30.40
Persian Empire Middle East - Ortelius 1570 - 23 x 30.18
Beirut Lebanon - Palmer 1851 - 23 x 36.46
Egypt - Rand McNally 1892 - 23 x 36.63
Egypt Arabia Nubia Abyssinia - Rathbun 1893 - 23 x 29
Middle East Turkey In Europe - Rathbun 1893 - 23 x 28.07