Historical Ohio State Maps

Ohio - Burr 1831 - 28.06 x 23
Ohio - Colton 1855 - 28 x 23
Ohio - Cram 1886 - 23 x 28.79
Ohio - Cram's Atlas 1888 - 28.39 x 23
Ohio - Hammond's Atlas 1910 - 29.86 x 23
Ohio - Lucas 1823 - 23 x 28.38
Ohio - Putnam 1804 - 23 x 29.44
Ohio - Rand McNally 1879 - 31 x 23
Ohio - Rathbun 1893 - 23 x 28.77
Ohio Indian Cessation - USGPO 1899 - 23 x 24.57
Ohio River - Collot 1796 - 23 x 32.91
Ohio River - Collot 1796 - 23 x 35.09