Old Arkansas Transportation Maps

Ouachita Mountains - USGS 1960 - 23 x 29.97