Old Asia Maps

Asia - Cram 1888 - 33.44 x 23
Asia - Cram 1892 - 33.44 x 23
Asia - Danet 1732 - 31.28 x 23
Asia - Endasian 1787 - 23 x 30.90
Asia - Hammond 1910 - 29.86 x 23
Asia - Janssonius 1632 - 29.40 x 23
Asia - Johnson 1860 - 23 x 27.69
Asia - Le Sage 1801 - 32.89 x 23
Asia - Mitchell 1869 - 29.25 x 23
Asia - Monin 1839 - 28.56 x 23
Asia - Ortelius 1570 - 23 x 30.00
Asia - Ortelius 1670 - 29.11 x 23