Old Austria Maps

Austria with Provinces - Tour 1786 - 23 x 29.46
Austria, Hungary - Rand McNally 1895 - 23 x 30.61
Austria, Hungary - Stieler 1852 - 23 x 26.40
Austrian Empire - Mitchell 1846 - 23 x 26.99
De Wit 1688 - 23 x 26.67
Ortelius 1570 - 23 x 30.05
Rathbun 1893 - 23 x 29.44
Salzburg - Ortelius 1571 - 23 x 29.93
Tallis 1851 - 23 x 28.45
Thomson 1816 - 23 x 28.39
Vienna Area Austria Panoramic - Visscher 1683 - 23 x 27.60
Vienna Austria Battle - Visscher 1683 - 23 x 28.22