Old Kentucky Panoramic Art Prints

Bowling Green Kentucky - Ruger 1871 - 23 x 28.11
Frankfort Kentucky - Ruger 1871 - 23 x 25.58
Lexington Kentucky - Ehrgott 1871 - 23 x 29.15
Louisville Kentucky - Clarke 1883 - 34.81 x 23
Louisville Kentucky - Ruger 1876 - 23 x 30.61
Paducah Kentucky - Kress 1889 - 23 x 33.09
Paris Kentucky - Ruger 1870 - 23 x 28.00
Wyandotte Kansas - Ruger 1869 - 33.75 x 23